หนังสือน่าสนใจ


กานดา จันทร์แย้ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ = Industrial and oganizational psychology.
    (2556).กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. เลขหมู่ HF5548.8 ก63จ64

    เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย 2 คือ
    ส่วนที่หนึ่งเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมได้แก่ บุคคลกับการทำงานการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่องค์การ
และการฝึกอบรม
    ส่วนที่สองเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในการทำงาน ขวัญกำลังใจ
ในการทำงาน กลุ่มในองค์กร การติดต่อสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ ภาวะผู้นำ ความขัดแย้งและการบริหาร
ความขัดแย้ง และสภาพแวดล้อมในการทำงาน