หนังสือน่าสนใจ


ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง. (2553). 20 แนวคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตตนเอง = 20 Ideas for
    changing life
. กรุงเทพฯ : เรสเตอร์ บุ๊ค. เลขหมู่ BF637 ส8ด64ย52

    เป็นหนังสือที่นำเสนอ 20 แนวคิดที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ เช่น ถ้าไม่มีฟันเราก็กิน
อาหารเองไม่ได้ ถ้าเราอยากกิน ปีอกกี้ เราก็ต้องหาวิธีกิน ปีอกกี้ ด้วยตนเอง เมื่อโตขึ้น
จงอย่าเคี้ยวอาหารป้อนให้คนอื่น จงให้เขาเคี้ยวอาหารของเขาเอง จงอย่ายอมแพ้แม้ว่าคุณ
จะเคยเป็นที่โหล่ (มาก่อนก็ตาม) จงเลือกทางเดินของคุณเอง ฯลฯ