หนังสือน่าสนใจ


คู่มือการวาดการ์ตูน : วิธีวาดร่างกายมนุษย์เพื่อสร้างตัวละครที่ถูกสัดส่วน = How to draw Manga :
    bodies & anatomy
. (2551). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : The Knowledge Center
    เลขหมู่ NC1764.5 ญ3ค745 2551

    เป็นคู่มือแนะนำวิธีการวาดร่างกายมนุษย์ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย ตำแหน่ง และการจัดวาง
แสดงให้เห็นความแตกต่างของสรีระทั้งร่างกายผู้ชายกับผู้หญิง รวมไปถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
โดยมีรูปภาพและการอธิบายรายละเอียดอย่างเป็นขั้นตอน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และสามารถ
ปฏิบัติตามได้ ช่วยพัฒนาและส่งเสริมการวาดของผู้ที่สนใจได้อีกด้วย