หนังสือน่าสนใจ


พรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง. ใต้มุมหมอ. (2548). กรุงเทพฯ : ฐานมีเดีย เน็ตเวิร์ค.
     เลขหมู่ W825 พ43ต94

     เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้เขียนขึ้นจากเรื่องจริงที่ไปปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยรวบรวม เรียบเรียงเหตุการณ์ ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นข้อมูล ข้อเท็จจริง
จากพื้นที่เกิดเหตุการณ์ ทำให้ผู้อ่านได้ทราบเรื่องราวต่าง ๆ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
     ภาค 1 เมื่อสัญญาณไฟมาเยือน ได้แก่ วิกฤติใต้ ใต้มุมหมอ 1 ใต้มุมหมอ 2 และใต้มุมหมอ 3
     ภาค 2 พลิกฟื้นวิกฤติ ได้แก่ มรสุมใต้ ตากใบวิปโยค 1 ตากใบวิปโยค 2 ย้อนรอยตากใบ
มรสุมสังคม ปัญหายังไม่จบ ข่าวกรองเป็นพิษ และกีด กัน บิด เบือน
     ภาค 3 ความดี ความงาม และ ความจริง ได้แก่ ปฏิบัติภารกิจใต้ เริ่มคดีใหม่ ความในใจ
ผลิใบใหม่ น้ำตาลตกใน แผ่นดินซ้ำ คิดให้ดี
     ภาค 4 ปลูกอนุสาวรีย์...แห่งความดี ประกอบด้วย ไฟใต้ สร้างคน แม่แห่งแผ่นดิน
ศรัทธาเสื่อมถอย และศาสนฉันท์
     ภาคทบทวน ประกอบด้วย สองนาวิกโยธิน คิดอะไรบ้าง และใจของหมอ