หนังสือน่าสนใจ


ชาลอต โทณวณิก. It's me-- ชาลอต โทณวณิก. พิมพ์ครั้งที่ 2. (2550).
     กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์. เลขหมู่ CT1548 ช624ช64 2550

     หนังสือที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมอง ทั้งด้านชีวิค ด้านการทำงาน
โดยมุ่งเน้นสิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับ โดยเริ่มต้นจากการปูพื้นเกี่ยวกับชีวิตผู้เขียน การเริ่ม
การเริ่มทำงาน งาน PR Rebrand ชีวิตครอบครัว วงการบันเทิง พันธมิตร
Crisis Management, CSR, แนวคิดการทำงาน เส้นทางข้างหน้า
และบทสรุป