หนังสือน่าสนใจ


พล นิกร กิมหงวน. เมืองไทย. (2550). กรุงเทพฯ. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์.
     เลขหมู่ PL4209 ป475ม82

     โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ก่อตั้งด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันเองเป็นส่วนบุคคลในหมู่
ผู้มีความรักในภารกิจบริหารการศึกษาจากสถาบันต่างๆ เป้าหมายของมูลนิธิโครงการตำราฯ ก็คือ ส่งเสริม
ให้มีตำราไทยคุณภาพ โดยเฉพาะในทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ยังไม่สูงมากพอและมูลนิธิต้องการ
ยกระดับมาตรฐานตำราไทยให้มีคุณภาพมากขึ้นและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เนื้อหาภายในเล่ม ได้แก่
คำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดงาน ปาฐกถานำวิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยาย ชุด พลนิกร กิมหงวน