หนังสือน่าสนใจ


เชค มุฮัมมัด ซอและห์ อัลมุนัจยิด. 40 ข้อคิดเพื่อปรุงแต่งชีวิตในบ้าน. (2548). กรุงเทพฯ. สภายุวมุสลิมโลก      สำนักงานประเทศไทย WAMY. เลขหมู่ BP174 ม75ส63 2548

     แนวคิดจากบ้านชาวมุสลิมหลังหนึ่ง ที่สร้างสรรค์ เผยแพร่แบบอย่าง การแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับการเป็น
ศรีภรรยาที่ดี เป็นมารดาผู้มีจริยธรรม ตลอดจนสร้างสรรค์ส่วนอื่นๆ ภายในครอบครัว การให้ความสำคัญในบ้าน
เรือน ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ละเลยในบ้านเรือนให้ดีขึ้น