หนังสือน่าสนใจ


ชัชรินทร์ ไชวัฒน์. แผนที่นักเดินทาง: สู่ความหวังและอิสรภาพ. (2547). กรุงเทพฯ. วงกลม.
     เลขหมู่ PL4209.1 ช63ผ83

     หนังสือที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของโลกที่เป็นผลจากการเคลื่อนไหวในทุกแง่มุมของมนุษย์
ผู้เขียนได้สำรวจลึกลงไปในเผ่าพันธ์ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ การก่อสร้างสังคม การตั้งกฏเกณฑ์เพื่อ
อยู่ร่วมกัน การแสวงหาอำนาจและยืนยันความเชื่อของตนเองด้วยการฆ่าฟัน ก่อสงคราม ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เพื่อหาความหมายและอิสรภาพทางจิติญญานและสังคมในอุดมคติรูปแบบต่างๆ