หนังสือน่าสนใจ


วรวดี วงศ์สง่า. คนบันดาลใจ. (2557). กรุงเทพฯ : beBright. เลขหมู่ CT203 ว453ค33.

     หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ 15 เรื่องราวจากคนหลายชนชั้น ที่สร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับ
     ผู้คนเพื่อยืนหยัด ดำรงอยู่เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสู่ตนเองและสังคม ผ่านการสัมภาษณ์และนำมาเรียบ
เรียงเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย จากประสบการณ์บุคคลที่ประสบความสำเร็จและการแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้น
ด้วยแนวคิดและมุมมองของตน การพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จ เช่น เลดี้โกไดวา พ่อลูกตระกูล
แบร์เร็ตต์ เอริน กรูเวลล์ และ ลอร ซีคอร์ดฯ