หนังสือน่าสนใจ


ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ : อารมณ์ดีกับชีวิต. (2548). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มติชน.
    เลขหมู่ HF5415 ส415

    ผลงานการเขียนจาก ‘หนุ่มเมืองจันท์’ ที่เป็นการเขียนพูดคุยในทางธุรกิจ กลยุทธ์ ทั้งยังมี
เรื่องราวที่เป็นมุมมองที่ดีในชีวิต โดยการเขียนเรื่องที่อาจจะเข้าใจอยากให้สามารถอ่านง่าย
สร้างความความสนุกให้กับผู้อ่าน ในการกลับมาเขียนหนังสือเล่มนี้ นักเขียนกลับมาพร้อมเรื่องราว
ที่มีของการตัดสินใจในธุรกิจ การเพิ่มมูลค่า เรื่องราวชวนคิดอย่างคำติดปากแบบคาราบาวแดง
และเรื่องราวที่ผู้เขียนแบ่งปันมาให้แก่ผู้อ่าน พร้อมกับเอกลักษณ์ความอารมณ์ดีผ่านตัวอักษร
ของหนุ่มเมืองจันท์