หนังสือน่าสนใจ


ปรัชญาแมว ปัญญาเหมียว : แมวและความหมายของชีวิต = Feline philosophy :
    cats and the meaning of life.
(2565). กรุงเทพฯ : Bookscape.
    เลขหมู่ B105 ส55ก74ป46

    การใช้ชีวิตของแมวที่เป็นไปอย่างธรรมชาติมีความสุขไม่ดิ้นลนค้นหาความหมายของชีวิตแต่กับ
มนุษย์นั้นถูกครอบคลุมจากสิ่งมากมายที่ส่งผลต่อความคิด การกระทำและการใช้ชีวิต
หนังสือปรัชญาบอกเล่าเรื่องราวของเผ่าพันธุ์แมวและมนุษย์กับความแตกต่างของสิ่งมีชีวิต
สองรูปแบบที่อยู่ร่วมกันมายาวนานแต่การใช้ชีวิต และความสุขของชีวิตจะเหมือนหรือต่างกัน
ศีลธรรม ความสุข ธรรมชาติ วิถีชีวิตที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นตามกาลเวลา