หนังสือน่าสนใจ


อรนันท์ หาญยุทธ และ อภิญญา อินทรรัตน์.จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล = Ethics for
    nurses
. (2565). กรุงเทพฯ : บริษัทธนอรุณการพิมพ์. เลขหมู่ WY85 อ44จ64

    หนังสือนำเสนอองค์ความรู้ในแนวคิดและหลักและหลักการของทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักจริยธรรม
และแนวคิดทางจริยธรรมที่นำมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและ
แนวคิดทางจิรยธรรมที่ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้รับบริการ คุณค่า ความเชื่อและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ ความยติธรรมและความเสมอภาค เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย แนวคิดและ
ทฤษฎีจริยศาสตร์ การพัฒนาการทางจิรยศาสตร์ หลักจริยธรรมและแนวคิดทางจริยธรรมในการ
ปฏิบัติการพยาบาล หลักจริยธรรมและแนวคิดทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล ข้อกำหนด
ทางจิรยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล พฤติกรรมจริยธรรมและพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมของพยาบาล
ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม การตัดสินใจเชิงจริยธรรม