หนังสือน่าสนใจ


รินศรัทธา กาญจนวตี. ดวงตากวี. (2564). กรุงเทพฯ : ออน อาร์ต. เลขหมู่ PL4209 ร635ด523

    กวีนิพนธ์ในรูปแบบกลอนสุภาพ โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็นสามภาค ได้แก่
    ภาคแรก โลกภายใน : มองลึกเข้าไป ในใจนั้น ผู้เขียนสื่อให้เข้าใจถึงคุณค่าหนังสือ ความมหัศจรรย์
ของการอ่านและพลังของบทกวี เช่น บทกวีคือ...ข้าพเจ้า คำชีวิต รอยต่อความทรงจำ เพชรของครู
อ่าน กอดฯลฯ
    ภาคสอง โลกภายนอก : มองออกไป ในความจริง ในความฝัน ผู้เขียนสื่อให้เห็นถึงความเป็นไป
ของสังคม อุดมการณ์ การเมือง สงคราม ความมีน้ำใจ ตลอดจนความงามของธรรมชาติ เช่น
แม่...ผู้มีลูกสาวเป็นนักเขียน เพื่อนผู้ไร้ชื่อในหนังสือประวัติศาสตร์ ข้างหลังของข้างหลังภาพ...ศรีบูรพา
วันนักเขียน...กับการสังหารนักเขียนผู้หนึ่ง สามสิบปีที่เสียงปืนปลุกผืนป่า หมอกคลุมเมืองฯลฯ
    ภาคสาม โลกของเรา : เธอบอกฉัน ฉันบอกเธอ ผู้เขียนสื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความหวัง กำลังใจ
รักศรัทธาต่อสิ่งต่าง ๆ เช่น หัวใจกวีอยู่ที่ไหน เส้นทางของผู้สร้าง พื้นที่ปลอดภัยของผู้แพ้
หนอนไหม ต้นกล้าของกลางป่า ฝน สายฝนความฝันฯลฯ