หนังสือน่าสนใจ


นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7; สถาบันพระปกเกล้า.
     สร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมสันติสุข.(2562). กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. เลขหมู่ P92 ท5ส4567

     สื่อมีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างมากมายหลายด้าน ทั้งทางด้านบวกและทางลบ เช่น มีอิทธิพลต่อ
ความคิดความเชื่อต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทั้งนั้นสื่อสร้างขึ้นมาด้วยเป้าหมายและหวังผล
ของผู้ส่งสารคุณภาพของสื่อจังถูกกำหนดโดย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบ
ในการศึกษาและวิเคราะห์ วิธีดำเนิดการศึกษา การสื่อสารเพื่อการสร้างสังคมสันติสุข 4ส7 Social
lab การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง