หนังสือน่าสนใจ


ภาสกร จำลองราช. คนชายข่าว คนชายขอบ (คนเล็กคนน้อยที่ถูกกลบกลืน). (2556). กรุงเทพฯ :
     กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์. เลขหมู่ HN700.55 ข26ภ65ค33

     เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่อง “ความเป็นธรรม” ที่ขาดหายไปสำหรับชนหลากหลายกลุ่มอาชีพ
ผ่านการออกเดินทางของผู้เขียน คู่กับภาพถ่ายมากมายคล้ายบันทึกแห่งกาลเวลา เพื่อนำมา
บอกกล่าวลึกลงไปถึงจิตวิญาณระหว่างพบพานวิถีผู้คนทั้งยากจน-พระนักอนุรักษ์ป่า ฯลฯ
ใต้ฟ้าเมืองไทยและต่างประเทศ ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น ความสุขของ
"ป้าร้อย" กับโลกแห่งการเรียนรู้ คือหลวงพ่อประจักษ์ อีกบางมุมในแดนใต้ วันแห่งชัยชนะ
ต้นน้ำสายบุรี ศรีกาบาง