หนังสือน่าสนใจ


ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา.สื่อแวดล้อม : นิเวศสื่อที่ดีเพื่อส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ =
     Media ecosystem
.(2562).กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.
     เลขหมู่ P90ช36ส65ฉ.4

     หนังสือเล่มนี้ เป็นการศึกษาวิจัยระบบนิเวศสื่อของประเทศไทยเล่มแรกที่พยายามคลี่ภาพให้เห็น
ความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงและอิทธิพลที่ส่งผลต่อกันในสังคมไทยหลากหลายมิติ รวมถึงแนวทางส่งเสริม
การสร้างนิเวศสื่อที่ดีเพื่อส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสื่อในภาพใหญ่ตาม
แนวคิดนิเวศสื่อที่พยายามฉายภาพกว้างของสื่อในไทยให้เห็นครั้งสำคัญ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
รู้จักนิเวศสื่อ : ห่วงโซ่ที่เชื่อมร้อยระหว่างคนกับสื่อ มองหลายมุมในนิเวศสื่อ : สื่อกับคนหลากหลายกลุ่ม
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี