หนังสือน่าสนใจ


ชมิตต์, เบิร์นด์ เอช. Big Think Strategy : กลยุทธ์คิดใหญ่.(2551) .กรุงเทพฯ :
     เอ็กซเปอร์เน็ท. เลขหมู่ HD53 ช46ก44

     เป็นหนังสือที่นำเสนอวิธีการค้นหาแหล่งความคิดที่สร้างสรรค์และกล้าหาญ การประเมินความคิดและ
การปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนความคิดให้เป็นกลยุทธ์และการดำเนินการให้สำเร็จ ตลอดจนให้ได้ทราบวิธี
ที่จะบังคับบัญชาและสร้างองค์กรที่จะดำรงสิ่งที่เรียกว่า “การคิดใหญ่”เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
การคิดใหญ่และท้าไม้โทรจัน การค้นหาความคิดใหม่ การประเมินความคิด การเปลี่ยนความคิดให้เป็น
กลยุทธ์คิดใหญ่ การนำทางความคิดใหม่ และจรรโลงการคิดใหญ่ให้คงอยู่