หนังสือน่าสนใจ


อภิญา ดิสสะ.(2563). เครื่องมือแห่งการสื่อสารอย่างสันติ. กรุงเทพ: สถาบันพระปกเกล้า.
     เลขหมู่ P90อ36ค742

     เป็นหนังสือ How to ของวิทยากรกระบวนการ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักคือ การสังเกต ความรู้สึก
ความต้องการและการขอร้อง โดยเครื่องมือแห่งการสื่อสารอย่างสันติ จะทำให้สามารถเรียนรู้หรือแบ่งปัน
มุมมองในแบบที่จะนำไปสู่ทางเลือกที่สร้างสรรค์มากกว่าความขัดแย้ง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย หลักสำคัญ
ของการสื่อสารอย่างสันติการจัดการกระบวนการ จุดแข็งและสิ่งที่พึงระวังในการใช้กระบวนการสื่อสารอย่างสันติ