หนังสือน่าสนใจ


สุภรณ์ อรุณภาคมงคล. Media agency in digital age : มีเดีย เอเยนซี ยุค ดิจิตอล.(2562).
      กรุงเทพฯ : บริษัท ไทยคูณ-แบรนด์เอจ จำกัด เลขหมู่ HD53 ส74ม67 ล.1

     หนังสือที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์จากนักบริหารสื่อโฆษณา 14 ท่าน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการเข้าใจขอบเขตของงานสื่อโฆษณา ความรับผิดชอบ และสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่ เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย นักวางแผนสื่อโฆษณา กลยุทธ์และกลวิธีในการวางแผนสื่อโฆษณา แนวโน้มและการพัฒนา
สื่อวิเคราะห์คู่แข่งขัน ใช้ข้อมูลการวิจัยในการวางแผนสื่อ ความคาดหวังของฝ่ายการตลาดต่อนักบริหาร
สื่อโฆษณา การสร้างเนื้อหาให้กับแบรนด์