หนังสือน่าสนใจ


นภดล ชาติประเสริฐ. เกาหลีปัจจุบัน = Korea today. (2560) . ปทุมธานี : ศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบัน
    เอเชียศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. เลขหมู่ DS902 น43ก75

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศเกาหลีในปัจจุบัน เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ประวัติศาสตร์
เกาหลีสมัยใหม่ การพัฒนาประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ การพัฒนาและการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ
ของเกาหลีใต้ ธุรกิจเกาหลีใต้ปัจจุบัน การศึกษาของเกาหลีใต้ สังคมเกาหลีใต้สมัยใหม่ : มองการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านกระแสคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีใต้ พลวัตรของครอบครัวและบทบาทผู้หญิง
ในสังคมเกาหลีใต้ นโยบายต่างประเทศของเกาหลีใต้