หนังสือน่าสนใจ


ชญรัตน์ ชญารัตน์. (2562). ศตวรรษแห่งความพ่ายแพ้. กรุงเทพฯ: สมมติ. เลขหมู่ PL4209 ช24ศ35

    ผลงานกวีนิพนธ์เล่มแรกของกวีหนุ่ม ชญรัตน์ ชญารัตน์ ที่สะท้อนห้วงความคิดของคนหนุ่มผู้ไม่พอใจ
ต่อสภาพชีวิต สังคม การเมือง และผู้คนในยุคปัจจุบัน กึกก้องไปด้วยน้ำเสียงแห่งความเกรี้ยวกราดและอัดอั้น
สลับกับการกล่าวถึงคนใกล้ชิดและหญิงคนรัก ด้วยท่าที หนักแน่น ครุ่นคิด ขึงขัง เอาจริงเอาจังในทุกๆ
วรรควลี กวีระบายความรู้สึกต่างๆ จากห้วงภายในผ่านบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ที่มีทั้ง บทกวีแคนโต้ กลอนเปล่า
กลอนอิสระ กวีนิพนธ์ร้อยแก้ว ไปจนถึงนิทานกวีนิพนธ์ ด้วยถ้อยคำที่กระแทกกระทั้น ใช้กระบวนสัญลักษณ์
เป็นอาวุธในการกล่าวโจมตีผู้มีอำนาจจากความไม่ชอบธรรมทั้งหลาย ให้ภาพอันหดหู่ชวนสิ้นหวังของสังคม
รอบตัวเราในยุคปัจจุบันที่ไม่ว่าจะหันไปทางไหน ก็ดูจะไร้แสงสว่างส่องชี้ทางออก ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง
ในบท “ความทรงจำในคืนวันอันปกติ” ที่กล่าวถึงการปฏิวัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
ศตวรรษแห่งความพ่ายแพ้ จึงเป็นงานกวีนิพนธ์ที่แสดงภาพแทนน้ำเสียงของกวีรุ่นใหม่ผู้ไม่พอใจต่อสภาพ
บ้านเมืองในยุคปัจจุบัน ถึงแม้เนื้อหาออกจะหนักหน่วง หม่นมืด เลือกข้าง และชวนให้หดหู่สิ้นหวังถึง
เพียงไหน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือเสียงที่คนรุ่นใหม่บางกลุ่มกำลังรู้สึกอยู่จริงๆ พวกเขาจึงต้อง
ออกมาตัดพ้อต่อคนรุ่นก่อนๆ ว่า เหตุใดจึงยอมปล่อยให้พวกเขาเติบโตมาในสังคมที่เป็นอยู่เช่นทุกวันนี้