หนังสือน่าสนใจ


อังคาร จันทาทิพย์. (2561). ระหว่างทางกลับบ้าน. กรุงเทพฯ: ผจญภัย. เลขหมู่ PL4209 อ592ร66 2561

    “บ้าน” ที่ อังคาร จันทาทิพย์ ถ่ายทอดในผลงาน “ระหว่างทางกลับบ้าน” นั้น ถูกมองผ่านหลายแง่มุม
เป็นบ้านในหลากพื้นที่ หลายมิติ อาทิ บ้านของผู้ประพันธ์เอง บ้านของแรงงานข้ามชาติ บ้านของผู้ลี้ภัย ฯลฯ
    บ้านที่มิได้เป็นเพียงที่พักอาศัย แต่ยังหมายรวมถึงความรัก ความผูกพัน ความทรงจำที่งดงาม ทุกชีวิต
ล้วนโหยหาและปรารถนาที่จะกลับบ้าน “ระหว่างทางกลับบ้าน” จึงมีประเด็นมากมายให้ได้ทบทวน
ตัวเองและเรียนรู้ถึงผู้อื่นในขณะเดียวกัน พร้อมกันนั้นยังจะได้เห็นภาพความเหลื่อมซ้อนของแบบ
แปลนโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิถีชีวิตของผู้คนทั่วไปฉายภาพอยู่ในแบบแปลนของบ้าน
แต่ละหลังที่ก่อสร้างขึ้น
    ด้านศิลปะการประพันธ์ใช้ฉันทลักษณ์ประเภทกลอนสุภาพ ซึ่งมีลีลาและท่วงทำนองเรียบง่าย แต่มี
ความโดดเด่นในการเปรียบเทียบ โดยให้รูปธรรมของส่วนต่างๆ ซึ่งประกอบสร้างเป็นตัวบ้าน
สื่อความหมายในเชิงนามธรรมของประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก และจิตวิญญาณของ
คำว่า ‘บ้าน’ ได้อย่างน่าสนใจ