หนังสือน่าสนใจ


หทัยรัตน์ จตุรวัฒนา. (2562). ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ. กรุงเทพฯ: ออน อาร์ต.
    เลขหมู่ PL4209 ห36ท72 2562

    รินศรัทธา กาญจนวตี หรือ หทัยรัตน์ จตุรวัฒนา หญิงสาวผู้สูญเสียการมองเห็น เปลี่ยนตัวเองเพื่อเรียนรู้
ที่จะอยู่กับความขาดพร่องด้วยศักดิ์ศรีอย่างมีมานะอดทน ทำให้เธอได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ที่ไม่
อาจเห็นด้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยใจ
    “ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ” แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน เริ่มจาก “โลกอีกดวงของผู้ไร้ดวงตา” กล่าวถึง
สิ่งที่ผู้ประพันธ์ต้องเผชิญในสภาวะมองไม่เห็น และการเขียนบทกวีก็เป็นพื้นที่แสดงออกถึงประสบการณ์
การเรียนรู้ และเยียวยาตนเองทั้งปัจจุบัน และอดีตด้วยความเข้มแข็ง เพียงแค่รู้จักมองต่างมุม
    ตอนที่สอง “ประจักษ์ค่าชีวิต (แม้มิดแสง)” เป็นพื้นที่ที่ผู้เขียนแสดงออกให้เห็นคุณค่าตัวตนของตนเอง
แต่ยังแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้ยากไร้อื่นๆ เช่น คนยากคนจน ผู้ใช้แรงงาน แรงงานข้ามชาติ หรือแม้
กระทั่งสุนัขจร
    ตอนที่สาม ผู้เขียนได้แสดงออกถึงความรู้สึก ความรัก ความเปลี่ยนแปลง เฉกเช่นหญิงสาวทั่วไป
ทั้งอารมณ์ความรู้สึกด้านความรัก การพลัดพราก ความสูญเสีย และเรื่องราวในอดีต
    และตอนสุดท้าย “ปัญญากระจ่างแจ้งด้วยความคิด” เป็นส่วนที่ผู้เขียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากรั้ว
มหาวิทยาลัย ซึ่งการใช้ชีวิตจริงในสังคมที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนั้น ทุกขณะจิตต้องไม่ลืม
ที่จะ “พินิจใจ”