สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


สืบสาน รักษา ต่อยอด : สร้างความสุขปวงประชา. (2560). กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี.
      เลขหมู่ DVDT ส734

      เนื้อหาในวิดีโอประกอบด้วย 4 ตอน ตอนที่ 1 น้ำคือชีวิตแผ่นดิน ตอนที่ 2 พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ
ตอนที่ 3 พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคงและตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานวีดีทัศน์ "สืบสาน รักษา ต่อยอดสร้างสุขปวงประชา" ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดทำขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี
พระราชประสงค์ให้รัฐบาลนำไปเผยแพร่แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวพระราชดำริและน้อมนำสู่การปฏิบัติต่อไป