แนะนำหนังสือมุม สสส.


ไอคะตะ, อิโรชิ. (2550). โยคะ ในชีวิตประจำวัน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน.
    เลขหมู่ QT 255อ92 ย92 2550

    โยคะเล่มนี้ได้ทำหน้าที่เสมือนครู ส่งผ่านความรู้และประสบการณ์สุขภาวะที่ปฏิบัติกันมาหลายยุค
สมัยตรงนำเสนอโยคะที่เป็นวิทยาศาสตร์ โดยอ้างอิงมาจากตำราดั้งเดิมใน โยคะสูตร ปฏิบัติได้จริง
เป็นขั้นตอนที่ง่าย ชัดเจน ผ่านการตรวจสอบว่าสอดคล้องกับสรีรศาสตร์ และเสริมภูมิคุ้มกันไม่ว่าท่า
จะแข็งแรงอยู่แล้ว หรือต้องการฟื้นฟูเยียวยาสุขภาพ ที่สำคัญคือจะเป็นแนวปฏิบัติที่หนุนนำให้ท่าน
ใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างสมดุล มีสติ และช่วยให้เกิดความมั่นคงในวิถีชีวิต