แนะนำหนังสือมุม สสส.


ทวีศักดิ์ อุชุคตานนท์, ประพัฒน์ สกุณา, จีระวุฒิ เขียวมณี, ศิริวรรณ สิทธิกา, และ เพ็ญนภา
    อุตตะมัง. ( 2555). Wish เรื่องเล่าแห่งความหวังและพลังใจ. สมุทรปราการ : บ้านภายใน.
    เลขหมู่ BF 632 ว654 ล.4

    เรื่องเล่าแห่งความหวังและพลังใจ H = Happiness รวมบทสัมภาษณ์ว่าด้วยการสร้าง
ปัญญา รวมเรื่องราวของบุคคลชั้นนำในวงการต่างๆ ที่นำเสนอเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
ความสุขให้แก่คนไทย และเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างมีหวังและมีพลัง ในเล่มจะเป็นการรวมบท
สัมภาษณ์ 25 บุคคล เพื่อการมีชีวิตอย่างมีความหวังและมีพลัง ตามชื่อหนังสือการเรียนรู้บทเรียน
จากบุคคลทั้ง 25 ท่าน อาจเป็นเป็นแรงใจที่สำคัญ และอาจมีใครสักคนหนึ่งที่จุดประกายสร้าง
แรงบันดาลใจให้คุณลุกขึ้นมาทำสิ่งที่แตกต่างให้แก่สังคมของเราด้วย