แนะนำหนังสือมุม สสส.


จรูญพร ปรปักษ์ประลัย. ( 2557). ยิ่งอ้วนยิ่งรวย. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
    สร้างเสริมสุขภาพ สสส.เลขหมู่ รส ย625

    รวมเรื่องสั้น จากผลงานการประกวดของนักเขียนมืออาชีพและเยาวชนในโครงการ ปิ๊งส์ เด็กเฮ้ว
นักผลิตสื่อสร้างเสริมสุขภาพ สร้างแรงบันดาลใจ ”อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” ในเล่มมีผลงานจากนักเขียน
กิตติมศักดิ์ จำนวน 5 เรื่อง และจากนักเขียนเยาวชน จำนวน 11 เรื่อง ซึ่งนักเขียนแต่ละคนสามารถ
สร้างสรรค์ เรื่องสั้นที่หลากหลาย แตกต่างกันไปไม่ซ้ำแบบ ซึ่งเป้าหมายหลักคือ อยากให้ทุกคนเอาไขมัน
ส่วนเกินออกไปจากชีวิต นักเขียนได้ช่วยกันแปลงสารให้กลายเป็นความสนุก ให้อารมณ์ความรู้สึก
อันหลากหลาย