แนะนำหนังสือมุม สสส.


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ. (2558).
    สุขโขไทย : ภาพถ่ายรวมความสุขของคนไทยทั่วประเทศ. กรุงเทพฯ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เลขหมู่ BF 575 ส27ส72

    หนังสือเรื่อง “สุขโขไทย : ภาพถ่ายรวมความสุขของคนไทยทั่วประเทศ” เกิดจากการนำเนื้อหา
ของนิทรรศการการรวมภาพถ่ายความสุขของคนไทยทั่วทั้งประเทศ ภายใต้ชื่อว่า “สุขโขไทย”
ที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุขของคนไทยหลายช่วงอายุและอาชีพ
เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด ฐานะใด หรือวิถีชีวิตอย่างไร ทุกคนสามารถมี
ความสุขในรูปแบบของตนเองได้ โดยได้มีการคัดเลือกบุคคล 50ท่าน จากหลากหลายช่วงอายุ
และมีวิถีชีวิตการทำงานที่แตกต่างกัน อาศัยอยู่ในบริบทเมืองและชนบท แต่ทุกท่านก็มีมุมมอง
ของความสุขที่น่าสนใจ