หนังสือน่าสนใจ


ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม. ตำราการใส่เฝือกรักษาโรคเท้าปุก = Textbook of clubfoot
    casting.
กรุงเทพฯ : กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน

    กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2559. เลขหมู่ WE883 ป46ต63
    เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์จริงในการรักษาเท้าปุกโดยเนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเท้าปุกแต่กำเนิด การรักษาเท้าปุกแต่กำเนิดที่โรงพยาบาล
เลิดสิน ผลการรักษาเท้าปุกแต่กำเนิดด้วยหลักการพอนเซติที่โรงพยาบาลเลิดสิน