หนังสือน่าสนใจดุษฎี สงวนชาติ. การบัญชีขั้นสูง 1. พิมพ์ครั้งที่ 6 (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์
    แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. เลขหมู่ HF5655 ท5ด75ก1 2555

    เป็นหนังสือที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การบัญชี
สำนักงานใหญ่และสาขา การรวมธุรกิจ การทำงบการเงินรวม ณ วันซื้อหุ้น การทำงบการเงิน
รวมหลังวันซื้อหุ้นงบการเงินรวมกรณีบริษัทในกลุ่มกิจการมีรายการระหว่างกัน การถือหุ้นระหว่าง
บริษัทในกลุ่มกิจการการบัยชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ