คู่มือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สามารถสืบค้นจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPac) โดยมีขั้นตอนในการสืบค้นดังต่อไปนี้

1. ไปที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th เลือกเมนูสืบค้นข้อมูลห้องสมุด2.ปรากฏหน้าจอการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ใส่คำค้นที่ต้องการสืบค้น และเลือกแหล่งทรัพยากรที่ต้องการสืบค้น
ประกอบด้วย
<>All Resources หมายถึง รายการทรัพยากรทั้งหมด รวมฐานข้อมูลออนไลน์
<>Library Catalog หมายถึง รายการทรัพยากรที่เป็นตัวเล่มที่มีอยู่ในสำนักหอสมุด
<>Main Campus หมายถึง รายการทรัพยากรที่เป็นตัวเล่มที่อยู่ในสำนักหอสมุด ไม่รวมห้องสมุดสาขา
<>Vipavadee Campus หมายถึง รายการทรัพยากรที่เป็นคัวเล่มที่อยู่ในห้องสมุดสาขา ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
<>RSU Archive หมายถึง รายการทรัพยากรที่เป็นเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต
<>Primo Central Index หมายถึง รายการทรัพยากรที่อยู่ในส่วนของ Primo Central3.ปรากฏรายละเอียดของทรัพยากรที่สืบค้น


4. หากดูรายละเอียดของรายการทรัพยากร สามารถเลือกในส่วนของ location ประกอบด้วย Location หมายถึงแหล่งที่อยู่ของรายการ
ทรัพยากรเล่มนั้น , Call number หมายถึง เลขเรียกหนังสือ สำหรับใช้ในการหาหนังสือบนชั้นหนังสือ, status บอกสถานะของรายการ
ทรัพยากรเล่ม ประกอบด้วย
<>On Shelf แสดงว่ารายการทรัพยากรยังคงอยู่บนชั้นหนังสือ
<>In Cataloging อยู่ในระหว่างทำการ Cataloging
<>Check Out ถูกยืมออกจากห้องสมุด
<>Item missing สูญหาย (ตัวเล่มหาย แต่ผู้ใช้เสียค่าปรับ)

5. ในส่วนของ details จะให้รายละเอียดของทรัพยากรเล่มนั้น ประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ เลขเรียกหนังสือ ฯลฯ


6. จดรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น กรณีที่เป็นหนังสือและสื่อโสตทัศน์ จดเลขหมู่ (Call No.) ชื่อหนังสือ สำหรับวารสารจดชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เลขหน้า เพื่อไปหาทรัพยากรสารสนเทศ บนชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 หนังสือทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หมวด A-P ให้บริการที่ชั้น 3
6.2 หนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด Q-Z ให้บริการที่ชั้น 4 หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ งานวิจัย นวนิยาย เรื่องสั้น
6.3 วารสารและหนังสือพิมพ์ให้บริการที่ชั้น 5
6.4 ปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ให้บริการที่ชั้น 6
6.5 สื่อโสตทัศน์ให้บริการที่ชั้น 2 ห้องบริการสื่อโสตทัศน์