คู่มือการยืมต่อทรัพยากร

การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศในกรณีที่ผู้ใช้ยืมทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการคืนแต่ต้องการ ยืมต่อผู้ใช้สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ ต่อผ่านระบบออนไลน์ (Renew) ได้อีก 2 ครั้ง ตามขั้นตอนต่อไปนี้


1. ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด https://library.rsu.ac.th
2. เลือกเมนู การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ3. ปรากฎหน้าจอให้ login ช่อง Name : ใส่รหัสบุคลากร หรือ รหัสนักศึกษา ช่อง Password : ใส่ 1234 กรณีที่ยังไม่เปลี่ยน4.เมื่อ login เสร็จเรียบร้อยจะแสดงหน้าจอแสดงชื่อที่ login เข้ามา ไปที่ เมนู My Account ที่อยู่มุมบนด้านขวา5. ปรากฎหน้าแสดงรายละเอียดการยืมทรัพยากร6.เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมต่อ เมื่อเลือกรายการเรียบร้อยแล้วเลือกเมนู Renew Selected กรณีที่ต้องการ
ยืมต่อบาางรายการ ส่วนกรณีที่ต้องการยืมต่อทั้งหมดเลือก Renew All7. เมื่อ Renew เสร็จเรียบร้อยแล้วให้สังเกตุช่อง Due Date วันกำหนดส่งจะมีการเปลี่ยนแปลง