เอกสารประกอบการอบรมโปรแกรม Mendeley


คู่มือการใช้งานโปรแกรม Mendeley  ดูรายละเอียด
วีดีโอการอบรมเรื่องการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและอ้างอิง Mendeley
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30-11.30 น. 
ดูรายละเอียด