แนะนำหนังสือมุม Set Corner


อุษณีย์ ลิ่วรัตน์. (2559). หนังสือชุด วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มธนาคาร. กรุงเทพฯ :
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขหมู่ HG4551 ห364

    เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้พื้นฐานของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์รายการที่สำคัญ เรียนรู้โครงสร้าง
และอ่านงบการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ โดยใช้คำอธิบาย
และตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและผู้ลงทุนสามารถนำไปใช้เพื่อประเมิน
มูลค่าหุ้นได้ เช่น วัฏจักรเศรษฐกิจกำหนดทิศทางธุรกิจ ทำความรู้จักสถาบันการเงินของไทย
วิเคราะห์สินเชื่อ วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน วิเคราะห์เงินลงทุน วิเคราะห์รายได้
วิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น