แนะนำหนังสือมุม Set Corner


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2549). ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์. กรุงเทพฯ :
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขหมู่ HG4551 ต455ก65 2549

    เนื้อหาของหนังสือนี้ กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลไกและความสัมพันธ์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับผู้ลงทุนและหน่วยงานสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเตรียมความพร้อมก่อนลงทุนในหลักทรัพย์ การคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์ การดำเนินการ
และข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการลงทุนข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและแหล่งข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น รู้จักกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก้าวสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สัมผัสกับบริษัทหลักทรัพย์
หรือโบรกเกอร์ ข้อมูลพื้นฐานในการลงทุน เตรียมพร้อมสำหรับรางวัลและความเสี่ยง เป็นต้น