แนะนำหนังสือมุม Set Corner


สันติ กีระนันทน์. (2559). สันติ ชวนคุย ตลาดทุนยุคใหม่ บริบทของตลาดทุนประเทศไทย
    เลขหมู่ HG5750.55 ก3ส63ส64

    ตลาดทุนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของระบบการเงิน และระบบการเงินก็เป็นเส้นเลือดใหญ่
ของระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น การพัฒนาตลาดทุนให้มีความเข้มแข็งย่อมเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่สามารถ
ละเลยได้ อย่างไรก็ดี ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในโลกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุด
นวัตกรรมและแนวความคิดใหม่ มีอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีทำให้โลกแคบลง การส่งผ่านนวัตกรรม
และแนวความคิดใหม่เหล่านั้นจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่มีใครจะต้านกระแสการเปลี่ยนแปลง
เช่นนั้นได้ การเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นของ
คนทุกคนที่ยังอยู่ในระบบเศรษฐกิจ เช่น แนวคิดพื้นฐานเพื่อการลงทุน ความเสี่ยงขั้นพื้นฐาน
เครื่องมือทางการเงินและการลงทุน เป็นต้น