แนะนำหนังสือมุม Set Corner


เทพ รุ่งธนาภิรมย์. (2547). วิถีแห่งเซียน หุ้นห่านทองคำ. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    เลขหมู่ HG4551 ท73ว63

    หนังสือเล่มนี้ เจาะลึกถึงแนวทางปฏิบัติแบบเข้าใจง่าย เพื่อนักลงทุนและผู้ที่กำลังจะลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์สามารถนำไปพิจารณา ใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอีกทั้งยังเน้น
การสร้างความเข้าใจในเรื่องของปัจจัยความเสี่ยง และการให้ความสำคัญต่อการศึกษาวิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นโดยวิธีที่ไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ ยังได้ผสมผสานแง่คิดในการวางแผน
ทางการเงินให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย เช่น ลดความเสี่ยงจากการลงทุนแก่นแท้ตลาดหุ้น
เรียนรู้เรื่องหุ้น ทรัพย์สินของหุ้น เป็นต้น