แนะนำหนังสือมุม Set Corner


อุษณีย์ ลิ่วรัตน์. (2551). วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต. กรุงเทพฯ :
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ HG4551 ห365

    เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้พื้นฐานของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์โครงสร้าง การอ่านงบการเงิน
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ โดยใช้คำอธิบายและตัวอย่างประกอบ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย และนักลงทุนสามารถนำไปใช้เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นได้ จะเป็นคู่มือ
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนในหุ้นกลุ่มประกันภัยให้สอดคล้องตาม
เป้าหมายการลงทุนของตน และสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน
เช่น เรียนรู้พื้นฐานอุตสาหกรรมประกันภัย รู้จักผู้ประกอบการกลุ่มประกันภัย วิเคราะห์ความเสี่ยง
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น