แนะนำหนังสือมุม สสส.


ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล. (2555). ผอมได้ไม่ต้องอด. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ. เลขหมู่
    WD212 ธ636ผ54 2555

    หนังสือจากคุณหมอผิง พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล ที่ได้ค้นคว้าจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์กว่า 50 ฉบับ
ว่าด้วยเรื่องของวิธีลดความอ้วน ด้วยการปรับวิถีการดำเนินชีวิตให้เหมือนคนผอม ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า "
คิดอย่างคนผอม อยู่อย่างคนผอม กินอย่างคนผอม คุณจะผอมได้โดยไม่ต้องอด" เรื่องของน้ำหนัก
ความอ้วน ความผอมเป็นสิ่งที่สัมพันธ์โดยตรงกับวิถีชีวิตและพฤติกรรม คนอ้วน ถ้าไม่ใช่เพราะป่วย จะมีการ
ใช้ชีวิตแบบหนึ่ง ซึ่งแตกต่างกับคนผอมโดยสิ้นเชิง ฉะนั้นหากคนอ้วนมีการปรับพฤติกรรมไปใช้ชีวิตแบบ
คนผอม น้ำหนักย่อมลดลงแน่นอนที่สำคัญหลักการนี้ให้ผลอย่างถาวร ตลอดไป หากคิดอย่างคนผอม
อยู่อย่างคนผอม กินอย่างคนผอม จะผอมได้โดยไม่ต้องอด พร้อมโปรแกรมตามล่าความผอมภายใน 28 วัน