แนะนำหนังสือมุม Set Corner


ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล. วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง. (2560). กรุงเทพฯ :
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ HG5750.55 ก2ป46ก27

    ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในช่วง
หลายปีข้างหน้า ที่ประเทศไทยกำลังจะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ แต่ธรรมชาติ
ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายด้าน เช่น นโยบายภาครัฐ
ความต่อเนื่องของโครงการ การปรับราคาของวัสดุก่อสร้าง ความสามารถของผู้รับเหมา
ทางด้านเงินทุน กำลังทรัพยากร รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย เช่น ความเสี่ยงทางธุรกิจ
ทำความรู้จักหุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างในตลาดหุ้นไทย เป็นต้น