แนะนำหนังสือมุม Set Corner


นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์, ประพิณ ลลิตภัทร, ศศินี ลิ้มพงษ์, และหทัยชนก เตชะรัตนะวิโรจน์. (2547).
    อยากรวยต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่--อิสรภาพทางการเงิน เล่มที่ 3 รู้จักเครื่องมือ (พิมพ์ครั้งที่ 2).
    กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ HG179.5 น62อ463 2547.

    หนังสือชุดที่ให้ความรู้ทางการเงิน (financial literacy) กับหนังสือเล่มที่ 3 รู้จักเครื่องมือ
เป็นการอธบายถึงเครื่องมือที่ช่วยในการลงทุน โดยบอกถึงประโยชน์ ข้อควรระวัง และการเลือกใช้
ให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อทำให้การนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้งานในการลงทุนได้ง่าย สะดวก
และลดอัตราความเสี่ยงที่จะเกิด ด้วยเครื่องมือที่ประกอบไปด้วย ตราสารหนี้ ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์ กองทุนรวม การลงทุนในทรัพย์สินทรัพย์ ประกันชีวิต การวางแผนภาษี
ซึ่งจะอธิบายผ่านภาพประกอบ ตาราง และการยกตัวอย่างเหตุการณ์