แนะนำหนังสือมุม Set Corner


ภาคภูมิ ภาคย์วิศาล. (2555). กลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน...Silver Futures & Oil Futures.
    กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ HG6024 ภ62ก45.

    หนังสือเพื่อการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องของ Silver Futures และ Oil Futures
ให้กับนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจ ภายในเล่มจะมีการตัดพื้นฐานเบื้องต้นออกทำให้เนื้อหามีความกระชับ
และไม่ซ้ำซ้อนกับเล่มอื่น และเนื่องจากโลหะเงินและน้ำมันดิบมีราคาที่ผันผวนเป็นอย่างมาก
จึงจำเป็นที่ต้องมีเครื่องมือช่วยในการลดความเสี่ยงและการใช้ประโยชน์ในช่วงภาวะที่ตลาด
มีความผันผวน โดยหนังสือเล่มนี้จะเน้นภาคทฤษฎีสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนและ
การรับมือกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ตามประเภทสินค้า ได้แก่
Silver Futures สัญญาซื้อขายโลหะล่วงหน้าและ Oil Futures สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า