แนะนำหนังสือมุม Set Corner


แมงเม่า. (2547). สำรวจโลกการเงิน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
    เลขหมู่ HG173.6 ท5ม82ส6 2547.

    แมงเม่า คือ กลุ่มบุคคลกกลุ่มหนึ่งที่เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดประสบการณ์และความคิดเห็น
ทางด้านการเงิน ธุรกรรมการลงทุน และการบริหารเงิน โดยผ่านการยกตัวอย่าง ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
การอธิบายคำศัพท์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างทางเลือกสำหรับการลงทุน เนื้อหาภายในเป็นการ
กล่าวถึงโลกการเงินในช่วงเวลาต่างๆ เช่น กลไกของโลกการเงิน กระบวนการ หลักปฏิบัติ แนวโน้ม
และพฤติกรรมการลงทุน ซึ่งแบ่งการสำรวจเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สำรวจตลาดทุน สำรวจตลาดเงิน
และสำรวจโลกการเงิน