แนะนำหนังสือมุม Set Corner


สุธี พนาวร. (2547). เส้นทางเถ้าแก่. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์. เลขหมู่ HF5386 ส73ส73.

    เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจจากมุมมองและประสบการณ์ของผู้เขียน
ที่สรุปออกมาให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อแนะนำถึงกลยุทธ์ ทักษะ จุดอ่อน จุดแข็ง และการแก้ไขปัญหา
โดยเรื่องราวที่เจอภายในเล่มจะเป็นเรื่องกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจ SMEs, กลยุทธ์ปากต่อปาก,
วิธีสอนเสี่ยให้เป็นเถ้าแก่, ทักษะการบริหารธุรกิจ, ทางรอดค้าปลีกในไทย, “ไคเซ็น” เครื่องมือสู่
นวัตกรรม และองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งเป็นหนังสือที่เหมาะกับบุคคลที่ต้องการเปิดธุรกิจ
หรือผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ เป็นต้น