แนะนำหนังสือมุม Set Corner


นวพร เรืองสกุล. (2548). สัปดาห์สุดท้าย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
    เลขหมู่ นว น533ส63

    การใช้เหตุการณ์ในช่วงปี 2539 ของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินระดับภูมิภาคและระดับโลก
เป็นฉากหลังของนิยาย โดยการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางด้านการเงินและสถาบันการเงิน
จากผู้อยู่ในสถาบันการเงินผ่านมุมมองของตัวละครต่างๆในเรื่องสั้นทั้ง 10 เรื่อง เกิดเป็นเรื่องราว
เบื้องหลังของวิกฤตเศรษฐกิจทางด้านการเงินและกลไกระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมี
เรื่องของเงินถุงแดงเป็นเกล็ดความรู้แก่นักอ่านและการเพิ่มความเข้าใจของภาวะผู้นำที่เผชิญ
กับวิกฤตการณ์ของประเทศในอดีต