แนะนำหนังสือมุม Set Corner


ญภา. (2549). แง้มกะลา. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ นว ญ46ง84

    การใช้สถานการณ์จำลองเล่าถึงวิธีการจัดระบบความคิดและการตัดสินใจของการไปเรียนต่อต่างประเทศ
แทนการอธิบายถึงการบริหารและการลงทุน การใช้ตัวละคร “อัญญา” ที่ต้องการลงทุนกับการเรียนต่อ
ต่างประเทศโดยที่การเรียนครั้งนี้ต้องเกิดความคุ้มค่าและคุ้มราคาที่สุด ซึ่งทั้งหมดนั้นต้องใช้การประเมิน
สถานการณ์ การวิเคราะห์การตัดสินใจ การวิเคราะห์ปัญหา การฟันฝ่าอุปสรรคทางการด้านการบริหาร
การจัดการเงิน การเรียน การบริหารเวลา และการสร้างมิตรภาพ เพื่อแสดงถึง “คุณค่า” ของการเรียนรู้
กับการบรรลุเป้าหมายของชีวิต