หนังสือน่าอ่านมุม SME/Set Conner


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
    ความรู้ตลาดทุน. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขาย
    ล่วงหน้า)
. (2560). กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ HG4529 ค564

    หนังสือให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ผู้ที่สนใจ เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย
ภาพรวมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์ ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับสัญญาออปชัน กลไกการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลักษณะและเงื่อนไขของ
สินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า