หนังสือน่าอ่านมุม SME/Set Conner


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
    ความรู้ตลาดทุน.สาระสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (2552).
    กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เลขหมู่ KPT1064 ต46ส64

    หนังสือที่เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ฉบับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย สาระสำคัญ
ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ภาพรวมบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. และแนวทางในการกำกับดูแล
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกำกับดูแลการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การกำกับดูแลการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ การกำกับ
ดูแลการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรพัย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การกำกับดูแลการฟอกเงิน ฯลฯ