แนะนำหนังสือมุม สสส.


กัลย์จีรา ชาตินันทฤกษ์ . ( 2558). ชีวิตดีดี มีได้ทุกวัน. กรุงเทพฯ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุน
    สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ สสส. เลขหมู่ QT250 ช65

    หนังสือ "ชีวิตดีดี มีได้ทุกวัน" เชิญบทพระราชนิพนธ์ "กีฬาเป็นยาวิเศษ" มาเผยแพร่อีกครั้งหลังจากที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ สสส. เมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อจัดพิมพ์
ในหนังสือ "ออกกำลังกายเป็นยาวิเศษ" พร้อมทั้งรวบรวมและนำเสนอเนื้อหาการออกกำลังกายที่เป็นกระแส
สังคมในปัจจุบันมาเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญของกิจกรรมทางกายต่างๆ เป็น
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารร่างกายที่ถูกต้อง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ทั้งกายและใจให้แข็งแรง