หนังสือน่าอ่านมุม SME/Set Conner


จิตราภรณ์ เตชาชาญ. SMEs วิชัน. (2549). กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
    และขนาดย่อม. เลขหมู่ HD62.7 จ63ส7

    เป็นคลังแห่งความรู้และความคิด ในหลายแง่มุม ครอบคลุมประเด็นทางธุรกิจทั้งในส่วนของภาครัฐ
และภาคเอกชนเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับธุรกิจของตนเอง เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย SMEs ต้องเท่าทันและปรับตัว แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ฉบับที่ 2 บรูณาการ SMEs ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจต่งแดน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs ระดับสาขาฯ